Přeskočit na obsah

Legislativa

Státní oblastní archiv v oblasti archivní péče poskytuje vlastníkům archiválií dle § 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě bezplatné odborné informační a poradenské služby.

Oblast archivní a spisové služby

Doručování dokumentů prostřednictvím datových schránek

Elektronický podpis, elektronické podatelny

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu.
 • Směrnice 1999/93/EC Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o zásadách Společenství pro elektronické podpisy.

Oblast elektronických komunikací a informačních systémů

Oblast ochrany osobních údajů

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor.
 • Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast přístupu k informacím

Procesní právní předpisy

České technické normy (ČSN)

 • ČSN EN ISO 216 – Psací papír a některé druhy tiskovin – Čisté formáty – Řady A a B, a označování směru výroby.
 • ČSN 01 0193 ISO 2788 – Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů (na tuto normu se odkazuje NSESSS).
 • ČSN 01 0172 ISO 5964 – Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů (na tuto normu se odkazuje NSESSS).
 • ČSN EN ISO 9001:2009 – Systém managementu jakosti.
 • ISO 20000-1:2005 – Systému managementu služeb.

Mezinárodní normy

 • ISO-15489 – Pro správu dokumentů a informací.
 • ISO 639-2:1998 – Kódy pro názvy jazyků.

Předpisy Evropské unie

 • Rozhodnutí komise č. 2011/130/EU, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (oznámeno pod číslem K(2011) 1081) (1).
 • Doporučení komise ze dne 27.10.2011 – o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů.