Přeskočit na obsah

Legislativa

Shares
Státní oblastní archiv v oblasti archivní péče poskytuje vlastníkům archiválií dle § 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě bezplatné odborné informační a poradenské služby.

Oblast archivní a spisové služby

Doručování dokumentů prostřednictvím datových schránek

Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce – elektronická identifikace a autentizace, elektronický podpis, pečeť, časové razítko

Oblast elektronických komunikací a informačních systémů

Oblast ochrany osobních údajů

Oblast přístupu k informacím

Procesní právní předpisy

České technické normy (ČSN)

  • ČSN EN ISO 216 – Psací papír a některé druhy tiskovin – Čisté formáty – Řady A a B, a označování směru výroby
  • ČSN 01 0193 ISO 2788 – Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů (na tuto normu se odkazuje NSESSS)
  • ČSN 01 0172 ISO 5964 – Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů (na tuto normu se odkazuje NSESSS)
  • ČSN EN ISO 9001 (010321) – Systémy managementu kvality – Požadavky
  • ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) – Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

Mezinárodní normy

Předpisy Evropské unie

  • Rozhodnutí komise č. 2011/130/EU, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (oznámeno pod číslem K(2011) 1081) (1).
  • Doporučení komise ze dne 27.10.2011 – o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů.
Shares