Přeskočit na obsah

Program

Shares
Konference CNZ 2008
[wpb_samepages]
 
23.09.2008
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Foto Radoslav Bernat.


Hlavní partner konference CNZ 2008

9:30 – 9:50 Zahájení konference

9:50 – 10:50 KeyNote
Jason R. Baron: White House Email, Lawsuits, and The Importance of Public Archives.
„Problémy s ukládáním elektronické pošty v Bílém domě“ 
Anotace:
Od dob Reaganovy administrativy existuje snaha zajistit nepřetržité ukládání a ochranu dat a záznamů elektronické pošty prezidentské kanceláře v Bílém domě. Jen pro ilustraci na konci Clintonovy administrativy převzal Americký Národní Archiv 32 miliónů emailů. Přednášející, který zastupoval v soudních procesech jak americkou vládu tak i americké archiváře, popíše své zkušenosti ze soudních pří v souvislosti s takzvanou emailovou krizí v Bílém domě a dále popíše stále rostoucí důležitou roli archivářů v zajištění dlouhodobého ukládání a zpřístupňování informací ve veřejných digitálních archivech.
Přednášející:
Pan Jason R. Baron je Director of Litigation, U.S. National Archves and Records Administration a přednáší o této problematice na řadě světových konferencí.

Konference je dále rozdělena do tří programových celků:
Blok A – Legislativa a další vnější vlivy na správu elektronických dokumentů u původců
Blok B – Správa dokumentů u původců
Blok C – Péče o uložené elektronické dokumenty

11:10 – 12:20 Současný běh Bloku A1 a B1

Blok A1 

Národní digitální archiv
Anotace:
Příspěvek seznámí přítomné s aktuálním stavem projektu Národního digitálního archivu a s plány projektového týmu na rok 2009.
Přednášejíci:
Jiří Bernas, vývojový pracovník systému výpočetní techniky pracoviště pro dlouhodobé uložení digitálních dokumentů při Národního archivu.
Po absolvování gymnázia nastoupil do Státního okresního archivu v Tachově jako archivář-informatik (1994). Krátce působil ve Státním oblastním archivu v Plzni jako správce informačních a komunikačních technologií (2005). Od září 2005 pracovník Národního archivu. Zabývá se problematikou vzniku, oběhu a dlouhodobé archivace digitálních dokumentů. Věnuje se též digitalizaci a následnému zpřístupňování dokumentů a využití alternativního software.

Digitální obrození, aneb ukládání digitálních dokumentů u původců
Anotace:
Proměny zacházení s elektronickými dokumenty u původců pod vlivem norem typu MoReq II, OAIS a legislativy.
Úložiště elektronických dokumentů jako základní stavební kámen zajištění právní důvěryhodnosti elektronických dokumentů při příjmu, jeho uložení u původce (a to i dlouhodobého).
Zkušenosti se standardními technologiemi postupy při důvěryhodném ukládání a archivaci elektronického obsahu. (Elektronické podpisy, časová razítka, otisky dokumentů a nepřepisovatelná média)
Přednášející:
Ing. Pavel Pačes, CSc odborný pracovník firmy ICZ, a.s. se zabývá systémy pro správu dokumentů již od roku 1991. V prvních letech v podobě fultextových databází, později systémy DMS, workflow a systémy ECM. V poslední době se věnuje otázkám dlouhodobé archivace elektronických dokumentů. Je autorem nebo spoluautorem řady pracujících systémů v této oblasti jako je Infobanka ČTK, Spisová služba E-spis, Systém pro správu dokumentů a elektronický archiv České správy sociálního zabezpečení. Je rovněž spoluautorem Technologického projektu pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů zpracovaného pro Národní archiv ČR v roce 2007.

Archívy v kontextu Evropské digitální knihovny (Europeany) a možnosti financování z prostředků EU
Anotace:
Evropská komise v rámci iniciativy i2010 vyčlenila nemalé prostředky na vytvoření Evropské digitální knihovny (Europeany), jejímž cílem je propojit celoevropské sbírky muzeí, knihoven, galerií a archívů. Prezentace pojedná o strategiích Evropské komise v této oblasti jakož i o možnostech zapojení archívů do celoevropských sítí excelence a čerpání financí na digitalizaci, sdílení a dlouhodobé uchovávání dat.
Přednášející:
Romana Křížová je ředitelkou firmy Cross Czech a.s. a od roku 2000 spolupracuje s Evropskou komisí (DG Information Society a DG Research) jako externí expert na ICT, kulturu a vzdělávání. Jako externí expert hodnotí návrhy projektů žádající o grant v 5., 6. a 7. Romana Křížová je rovněž hodnotitelkou pro bruselskou kancelář pro Finanční mechanismy Norska a EHP na hodnocení a monitoring projektů podporujících regionální rozvoj v nových členských zemích.
Romana Křížová má praktické zkušenosti s přípravou, vedením a implementací projektů v programech EU a spolupracuje s Ministerstvem kultury Slovenské republiky na harmonizaci národních slovenských strategií se strategiemi EU. Podílela se také na zakázce vytvoření pilotního řešení Digitálního informačního systému pro rezort MK SR (pracovní název „Portál kultury“) ,

Blok B1 

Důvěryhodný elektronický spis
Anotace:
Postupné zavádění elektronizace do procesů veřejné správy přináší požadavek na univerzální datový formát korespondující svými vlastnostmi s klasickým papírem. Formát Adobe, známé PDF, je dnes ISO standardem zajišťujícím požadované vlastnosti a funkčnost. Příspěvek ukazuje, jak se s elektronickým spisem pracuje a jak je schopen rozšířit vlastnosti tohoto pojmu ve své digitální podobě.
Přednášející:
Vladimír Střálka, zastává pozici obchodního manažera společnosti Adobe Systems pro Českou republiku a Slovensko se zaměřením na klíčové klienty.
Do společnosti Adobe nastoupil v roce 2005 jako obchodní manažer pro produkty Adobe Acrobat v regionu Východní Evropy. Díky svým předchozím zkušenostem se začal věnovat také prodeji dokumentových řešení Adobe ve velkých firmách a organizacích v Česku a na Slovensku a péčí o tyto klienty. V současnosti se intenzivně věnuje klientele z oblasti veřejné ho sektoru v obou zemích, vybraným komerčním firmám a budování partnerského obchodního kanálu Adobe.
Před nástupem do společnosti Adobe působil jako obchodní ředitel společnosti Getronics (dnes KAPSCH) a také jako obchodní ředitel divize aplikačního vývoje v české firmě Corpus Solution.
Vladimír Střálka je ženatý, má dvě děti a ve volném čase se věnuje cyklistice, lyžování a dobrému vínu.

Spisová služba a dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů u původců
Přednášející:
Doc. PhDr. Václav Ledvinka,CSc., Archiv Hl. M. Prahy

Digitálni archiv – zdroj informací pro další generace
Anotace:
Případová studie archivace v národní knihovně Nový Zéland a použité technologie pro dlouhodobou a bezpečnou archivaci digitálních dat. Využití nejmodernějších HW a SW technologií, vedení projektu a jeho úspěšná implementace jsou nutnou součástí digitálních archivů.
Přednášející:
Jan Jiskra, pracuje v Sun Microsystems Czech od roku 1998. V posledních letech se specializuje na systémy pro ukládání dat a data management, včetně architektury SAN systémů. V Sun Microsystems pracuje v současné době jako Practice Manager pro Storage. Je držitelem certifikací Sun Data Management Engineer, Sun Backup and Recovery Engineer a Sun Storage Architekt

13:20 – 14:30 Současný běh Bloku A2 a B2

Blok A2

eJustice – elektronický spis
Anotace:
Zaměření na procesy elektronizace justice, jednotlivé projekty s důrazem na pojem elektronického spisu a související aktuální problémy, včetně vize eJustice a předpokládané projekty Ministerstva spravedlnosti na poli elektronizace.
Přednášející:
Mgr. Ing. František Steiner, Ph. D., Ministerstvo spravedlnosti ČR

Novela archivního zákona a její dopad na ukládání elektronických dokumentům
Anotace:
V souvislosti s přípravou eGovernmentu se ukázala nezbytnost doplnit některá ustanovení o spisové službě vykonávané v elektronické podobě. Aplikační praxe současně odhaluje, že některá ustanovení zákona jsou prakticky nepoužitelná v rozporu s jinými právními předpisy. To je většina případů, kdy se navrhuje přesnější, úplnější nebo jednodušší znění nebo se některá ustanovení vypouštějí.
Na situaci reaguje Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Přednášející:
Ing. Oskar Macek, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR

Vztah datových schránek a spisové služby
Anotace:
Přednáška bude zaměřena na vysvětlení cílů systému datových schránek, jeho místo v celkové architektuře e-governmentu, postup implementace a návaznosti systému datových schránek na stávající systémy ve veřejné i soukromé sféře. Bude vysvětlena role systému datových schránek při integraci front-office veřejné správy i dopady na systém doručování při komunikaci mezi veřejnou a soukromou sférou. Diskutovány budou též nezbytné změny v návaznosti spisové služby, elekronických podatelen a datových schránek.
Přednášející:
Ing. Ondřej Felix, Ph.D., v oboru ICT působí od začátku 80 let minulého století. V současnosti působí jako poradce náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, kde připravuje zásadní architektonické změny ve struktuře e-governmentu v České republice. Při této práci uplatňuje dlouholeté zkušenosti s přípravou a dodávkami rozsáhlých infromačních a telekomunikačních systém v uplynulých letech. Ondřej Felix působil jako místopředseda pro strategii dozorčí rady České pošty, prezident Sdružení pro informační společnost, předseda představenstva, generální ředitel a předseda dozorčí rady Českého Telecomu, generální ředitel Oracle Czech a APP Systems. Je spoluatorem státní informační politiky, podílel se na návrhu, implementaci a dodávkách technologií pro systém Všeobecné zdravotní pojišťovny, projekty MPSV, ČUZK, ČNB, ČSU a řady dalších. Byl členem správní rady Masarykovy univerzity v Brně a VŠE v Praze, externě přednáší na fakultě informatiky MU Brno, kde je členem vědecké rady.

Blok B2 

Současné technologie a jejich použití v oblasti dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů
Anotace:
Zamyšlení nad využitím možností současných IT technologií pro aplikace zaměřené na práci s nestrukturovaných dat jako jsou spisové služby nebo dokumentové archivy. Odlehčenou formou naznačíme srovnání základních typů technologií a přístupů k dané problematice s přihlédnutím k ekonomice a dalším aspektům řešení.
Přednášející:
Ing. Jan Janota, AutoCont CZ a.s.

Televizní archiv veřejné služby
Anotace:
Česká televize pracuje na Projektu, jehož hlavním předpokladem je nejen respektování nejmodernějších trendů technologické infrastruktury, ale i důsledné vytváření optimálních podmínek pro budoucí celoevropskou programovou výměnu. Příspěvek nabídne přehled zásad, které je nutné pro dosažení takového cíle dodržovat.
Přednášející:
Ing. Milan Gazdík je dlouholetým zaměstnancem České televize, kterou zastupuje od roku 1992 v Unii vysílatelů EBU jako člen Řídící komise PMC (Production Management Committee). Zde se, v rámci Projektu P/FTA (Future Television Archive), blíže setkal s archivní problematikou, která jej natolik zaujala, že se na půdě EBU věnoval především archivaci v rozhlasové praxi. Tato jeho aktivita vrcholí vedením současného Projektu P/CRA (Conception of Radio Archives). V České televizi předložil před čtyřmi lety koncepční návrh pro řešení televizního archivu, na jehož podkladě byl pověřen generálním ředitelem realizaci celého Projektu řídit.

Digitální archiv Museum of Broadcast Communications – Případová studie
Anotace:
Museum of Broadcast Communications (MBC) hledalo způsob, jak shromáždit, řídit, uchovat a zpřístupnit rozsáhlé kolekce audio a video materiálů široké veřejnosti. Řešení digitálního archivu od IBM umožňuje snádný a rychlý přístup k materiálům, které jsou postupně digitalizovány (cca 2000 hodin obsahu ročně) přes webové rozhraní během sekund. Jen v prvních šesti měsících přilákal digitální archiv MBC přes 68 000 návštěvníků. Digitální archiv MBC je postavený na otevřené platformě s velkým důrazem na flexibilitu a budoucí rozšiřitelnost.
Přednášející:
Vladimír Váňa, IBM

14:40 – 15:50 Současný běh Bloku C1 a C2

Blok C1 

Elektronický – Právo a praxe
Anotace:
Elektronické dokumenty jsou dokumenty s různou historií; mohou to být původně papírové dokumenty převedené do elektronické podoby, nebo elektronické dokumenty v různých formátech aj. Právní podmínky důvěryhodnosti musí být ve všech jevových formách elektronických dokumentů shodné. Liší se pouze způsoby, jak tyto právní podmínky splnit. O těchto aspektech – tedy právním řešení a praktické implementaci – bych chtěl mluvit.
Přednášející:
Mgr. Zbyněk Loebl, LLM je právníkem – manažerem implementace UDRP pro Rozhodčí soud při HKČR a AKČR.
Specializuje se na technologické právo, právo Internetu, elektronického obchodu a právní otázky konvergence IT, médií a elektronických komunikací. Zbyněk Loebl je zástupcem ITechLaw Association pro Českou republiku, jediným členem IT Law Europe ze střední a východní Evropy, členem IPC ICANNu, členem rozkladové komise ÚOOÚ, rozhodcem WIPO a Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR. V současné době vede projekt implementace UDRP pravidel pro Rozhodčí soud při HKČR a AKČR, který jako první UDRP sudiště na světě umožní pouze elektronické rozhodčí řízení bez nutnosti zasílat jakékoliv papírové dokumenty. Spuštění UDRP je plánováno na prosinec 2008.“

Důvěryhodné papírové kopie elektronických dokumentů
Anotace:
„Důvěryhodný soudní elektronický spis“ (ES) má sloužit k ukládání a zpřístupňování „Důvěryhodných elektronických dokumentů“ – analogie papírového spisu. Jedním způsobem jak zpřístupnit el. dokument z ES je pořízení důvěryhodné kopie.
Přednášející:
Ing. Richard Margala je absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity so zameraním informatika. Od roku 1995 sa podieľal na vývoji riešení a projektov v oblasti spracovania a ochrany papierových a elektronických dokumentov a elektronického podpisu. Na projektoch sa podieľal od pozície programátora, cez projektového manažéra až po riaditeľa vývoja v rámci spoločností Taureus a Infotrust. Popri zamestnaní viedol viacerých študentov ako diplomový vedúci alebo recenzent diplomovej práce. Do prvej polovice roku 2007 zastával pozíciu riaditeľa divízie Seetrust v spoločnosti Ardaco zaoberajúcou sa vývojom riešení spracovania a ochrany papierových a elektronických dokumentov. V súčasnosti je obchodným a produktovým riaditeľom spoločnosti Ardaco, a.s..

Otevřený datový formát ISO/IEC 29500 (OOXML) pro lepší práci, správu a archivaci dokumentů 
Anotace:
Datový formát Office Open XML (OOXML) byl vytvořen ve spolupráci, kromě jiných, s British Library a Library of Congress. V čem tedy spočívají jeho hlavní novinky a výhody pro uživatele, datové správce a archiváře? Jak je formát OOXML kompatibilní s již existujícími dokumenty? Může se jednat o „univerzální“ formát pro archivaci?
Přednášející:
Štěpán Bechynský, Microsoft, Ve společnosti pracuje na pozici Developer Evangelist. Zjednodušeně řečeno, připravuji vývojáře na technologie, které budeme na trh uvádět v horizontu šesti až dvanácti měsíců. Poslední rok a půl jsem se věnoval zejména standardizaci formátu ECMA-376 (OOXML) v ISO jako technický konzultant pro ČNI a jako delegát ČNI na zasedání ISO v Ženevě.

Blok C2 

Ochrana citlivých elektronických dokumentů
Anotace:
Jak je možné chránit důvěrné informace, ikdyž se kopie dokumentů a emailových zpráv šíří po i mimo firmu či organizaci. Jak je možné řídit jaké operace (tisk, kopírování,…) a za jakých podmínek může uživatel s obsahem dokumentu provádět. Jak chrání ČNB svá strategická rozhodnutí a další citlivé informace.
Přednášející:
Jiří Machotka, Oracle Czech, s.r.o.
Archivní portál – místo pro přístup k dokumentům uloženým v Národním digitálnímu archivu
Anotace:
Jako rozhraní Národního digitálního archivu by měl být vytvořen portál pro přístup k digitálním a digitalizovaným archiváliím a informacím o archiváliích včetně přehledu archivních fondů a databáze původců archiválií. Portál by měl také umožnit vyhledávání nad informačními systémy jednotlivých archivů při respektování mezinárodních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF), METS aj.
Přednášející:
Ing. Miroslav Kunt, vedoucí úseku informatiky oddělení předarchivní péče a elektronických dokumentů Národního archivu.
Po absolvování Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině (1995), obor informačné a zabezpečovacie systémy nastoupil do oddělení informatiky Státního ústředního archivu, kde se podílel zejména na vývoji informačního systému archivu (IS Janus2000, Archivní Vademecum a Badatelna). Zabývá se problematikou zpracování archiválií, spisové služby včetně dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů a dějinami železnic. Jako archivní inspektor dohlíží na vyřazování dokumentů v odvětví dopravy.
Bezpečnostní atributy elektronických dokumentů
Anotace:
Přednáška je zaměřena především na praktické využití technologií spojených s elektronickým podpisem a časovými razítky pro střednědobou a dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů.
Přednášející:
Ing. Petr Budiš, Ph.D.

15:50 – 16:50 Plenární část + závěr konference

Panelová diskuze: „Quo Vadis? – Kam kráčí dlouhodobé ukládání dokumentů?“ – Diskuze má za cíl konfrontovat názory dodavatelů řešení a názory potenciálních uživatelů na očekávaný vývoj v oblasti.
Uvítáme Vaše další dotazy pro panelovou diskuzi:

  • Jakým způsobem budou dodavatelé reagovat na nově vzniklou situaci, způsobenou nově přijatými zákony a nově připravovanými projekty eGov.?
  • Jaké kroky se očekávají od orgánů a institucí veřejné správy při implementaci nových postupů práce s elektronickými dokumenty?
  • Jak se postupy při ukládání el. dokumentů v ČR liší či neliší, od postupů v EU?
  • Jak bude na nově vzniklou situaci reagovat privátní sektor?
Partneři konference CNZ 2008
Ardaco autocont - kopie icz - kopie
IBM ORACLE  Microsoft

Mediální partneři konference CNZ 2008

Newton Amos-software
Shares