Přeskočit na obsah

Tisková zpráva

Shares
Konference CNZ 2013
[wpb_samepages]
 
01.10.2013
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Foto Radoslav Bernat.

Konference CNZ 2013: Jsme připraveni na Evropu?

Egovernment je poměrně široká oblast. Kromě zřejmých a jasných sektorů, jako je například rozvoj infrastruktury, informační systémy anebo rozvoj elektronické komunikace s veřejnou správou a uvnitř ní, je nesmírně důležitá i oblast takzvané “digitální kontinuity” a “digitální důvěryhodnosti”. V digitálním světě daleko více záleží na tom, jak se budeme dnes chovat k našim datům a dokumentům, aby byly použitelné a využitelné i do budoucna. A právě o tom je digitální kontinuita. V rámci digitální důvěryhodnosti musíme být schopni zajistit, aby dokumenty a informace, které vznikají dnes, byly považované za důvěryhodné a závazné i v budoucnu.
Sdružení CNZ (Co po nás zbude) tento týden spolu s partnery pořádalo již tradiční stejnojmennou konferenci, tentokrát s mottem “Digitální důvěra – Evropa a my”. Letošním hlavním tématem byl pohled Evropy a související evropská legislativa, která také již začíná potřeby kontinuity správy dat a dokumentů a jejich důvěryhodnosti řešit. Nad konferencí převzal záštitu náměstek ministra vnitra Ondřej Veselský. Představila se chystaná legislativa EU, která má sjednocovat podmínky pro důvěryhodné služby eGovernmentu napříč členskými státy a měla by zavést důvěryhodnou identifikaci občanů a firem v rámci celé unie. Hovořilo se i o dalších legislativních krocích na unijní úrovni, které by měly postupně sjednocovat podmínky pro správu a důvěryhodnost digitálních dokumentů – v první řadě úředních dokumentů, aby tyto bylo možno považovat za závazné a důvěryhodné v rámci celé EU. Pan náměstek se ohledně českého Národního digitálního archivu vyjádřil kriticky: “Nelíbí se mi, jak se stavíme k NDA, ve veřejných zakázkách se k sobě chováme nepřijatelně.”
Na konferenci se mluvilo také o novém Strategickém rámci rozvoje eGovernmentu a o souvislostech nového pojetí propojeného datového modelu veřejné správy na
problémy digitální kontinuity.
Hlavním zahraničním hostem byla Dr. Natalie Harrower, která pracuje v Digital
Repository of Ireland (organizace pro důvěryhodné dlouhodobé ukládání). Natalie je zodpovědná za poskytování odborného vzdělávání ve všech oblastech uchovávání  digitálních záznamů, stejně jako za budování partnerství a projektů spolupráce na  národní i evropské úrovni. Ve své přednášce mimo jiné hovořila o tom, co znamená důvěryhodnost dlouhodobých úložišť a jaké procesy zahrnuje, či by měla zahrnovat. Upozornila na to, že pro vytvoření důvěryhodnosti instituce je důležité i rozvíjet vztahy s uživateli/ původci, a to prostřednictvím školení, pilotních projektů apod. V  tradičním Česko-slovenském okénku tentokrát kolegové ze Slovenska představili svůj nový zákon o eGovernmentu, který má nastartovat další fázi tamní elektronizace veřejné správy a jejích procesů.
Na konferenci představila také řada partnerů svá konkrétní řešení pro správu
digitálních dokumentů. Součástí byla také panelová diskuse, v níž se hovořilo o
tvorbě strategických rámců pro eGovernment a veřejnou správu a vazby českých
aktivit na aktivity v rámci Evropy.
Ukazuje se, že zejména v prostředí EU není ani zdaleka jednotný pohled na tuto
problematiku. Jako jedna z nevýhod se ukazuje i roztříštěnost eGovernmentu v
jednotlivých členských státech a také různá úroveň různých služeb eGovernmentu, které až dosud Evropská unie nikterak nekoordinovala. Změnu by měl přinést nový postoj Evropské komise, která eGovernment považuje za jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti a interoperability nejen v jednotlivých členských státech, ale především mezi nimi. Tvorba příslušných principů, ať už na metodické, či na legislativní úrovni však za stávající politické situace v EU není nejjednodušší a navíc se ukazuje, že se jedná o natolik úzce odbornou záležitost, že je občas problém se shodnout už třeba jen na terminologii, natož pak na definici celoevropsky důvěryhodných služeb.

Na národní úrovni řešíme zejména problematiku narůstajícího množství digitálních
dokumentů, u nichž je třeba vyřešit jejich dlouhodobé důvěryhodné uložení. Navíc v prostředí ČR není nijak legislativně a metodicky pojmuta práce s digitálními daty, ale pouze s dokumenty. To v praxi přináší nemalé problémy, protože se neumíme chovat jinak k dokumentům (které nesou nějaké informace) a nějak k datům (které si posílají informační systémy). I u nás se potýkáme s nedostatečnou definicí terminologie, ale především s občasným neakceptováním základních logických principů eGovernmentu. Ale asi největší bolestí je fakt, že vzhledem k tomu, že si dosud nikdo nedokáže představit dopady chystané evropské legislativy související s důvěryhodnými službami, důvěryhodnými identitami a důvěryhodností obecně, zatím se tomuto tématu veřejná správa příliš nevěnuje a to může být velice nebezpečné.

Sdružení Co po nás zbude se dlouhodobě věnuje problematice správy a péče o
digitální dokumenty a je přední nezávislou odbornou platformou v této oblasti. Kromě konferencí a workshopů se také podílí na přípravě a projednávání příslušné
legislativy a metodických dokumentů a úzce spolupracuje se státními institucemi,
především s Ministerstvem vnitra České republiky. CNZ se také věnuje popularizaci a osvětě v rámci ožehavých otázek postoje dnešní doby k digitálním dokumentům a informacím, neboť si uvědomuje, že dnes vytvářená a spravovaná data jsou základem pro naši budoucnost.
CNZ, o.s.
1 (2)2 (1)  1  4 (2)  4 
IBM icz - kopie  5 (1)9
107 (1)
Shares