Přeskočit na obsah

Orgány CNZ

Shares

Shromáždění členů

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem, který je tvořen všemi členy Spolku. Svolává se nejméně jednou v každém kalendářním roce. Do působnosti Shromáždění členů patří:

 • volit a odvolávat Radu, resp. její jednotlivé členy a Revizora Spolku
 • schvalovat otázky zásadního významu předložené Radou,
 • schvalovat program činnosti Spolku pro následující období,
 • rozhodovat o změně stanov Spolku,
 • rozhodovat o zrušení Spolku,
 • rozhodovat o fúzi s jinou právnickou osobou,
 • rozhodovat o jmenování likvidátora,
 • rozhodovat o výši členského příspěvku, jeho splatnosti a způsobu jeho úhrady,
 • schvalovat zprávu Revizora Spolku o jeho činnosti a o zjištěních,

Rozhodnutí Shromáždění členů je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina jednání se účastnících členů.

Rada

Rada je kolektivním statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku. Při výkonu své činnosti postupuje v souladu s účelem stanoveným Stanovami a rozhodnutím Shromáždění členů.

Rada je volena na funkční období pěti let. Má 5 členů, kteří mohou být odvoláváni Shromážděním členů. Členem Rady může být jen člen Spolku.

Radě přísluší:

 • schvalovat rozpočet Spolku,
 • projednávat a schvalovat závěrečnou zprávu o hospodaření Spolku, včetně roční účetní závěrky,
 • schvalovat zprávy o činnosti Spolku,
 • vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů Spolku a rozhodnutí přijatých Shromážděním členů,
 • rozhodovat o přijetí za člena (čl. V odst. 2 těchto stanov),
 • zajišťovat materiální, finanční a personální zdroje pro činnost Spolku a dosahování jeho účelů,
 • zajišťovat hospodaření Spolku dle přijatého rozpočtu,
 • ze svého středu volit a odvolávat Předsedu Spolku (čl. X těchto stanov),
 • rozhodovat v ostatních věcech uvedených ve Stanovách k zajištění plnění cílů Spolku, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům Spolku,
 • přijímat rozhodnutí v těch případech, kdy na Radu byla přenesena pravomoc Shromáždění dle čl. VIII odst. 16 těchto stanov,
 • spolupracovat s Revizorem Spolku při plnění jeho povinností, je-li o to požádána,
 • provádět změny v seznamu členů Spolku,
 • jmenovat a odvolávat tajemníka Spolku, který pomáhá při zajišťování organizačních úkolů,
 • rozhodovat o zproštění povinnosti hradit členský příspěvek z důvodu zvláštního zřetele hodného.

Rozhodnutí Rady jsou přijímána prostou většinou všech členů Rady.

K zajištění administrativních činností Spolku, organizace vnitřních záležitostí Spolku a provádění cílů Spolku může Rada přijmout vnitřní předpisy. Tyto předpisy nesmí být v rozporu se Stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

Jan_Heisler_100 (1) Miroslav_Kunt_100
Ing. Jan Heisler, MBA Ing. Miroslav Kunt Ing. Martina Křešťáková Mgr. Vít Cvrček Mgr. Simona Včalová

Předseda

Jan_Heisler_100 (1)
Ing. Jan Heisler, MBA
Předseda je volen Radou z členů Rady. Funkční období činí 5 let.
Při výkonu svých činností je Předseda povinen řídit se pokyny a závěry přijatými Radou. V době výkonu funkce předsedy zůstává Předseda řádným členem Rady.

Revizor

Lechner_Tomas_100
Mgr. Tomáš Lechner Ph.D.
 Revizor je oprávněn:

 • provádět kontroly plnění závěrů Rady a Shromáždění členů,
 • provádět kontrolu účetnictví a hospodářské činnosti sdružení,
 • provádět kontrolu smluv a smluvních vztahů sdružení,
 • provádět kontrolu výběru a placení členských příspěvků.

Revizor je volen Shromážděním členů na volební období pěti let.
Revizor má právo účastnit se schůzí Rady, na kterých má hlas poradní.

Shares