Přeskočit na obsah

Program

Shares
Konference CNZ 2009
[wpb_samepages]
 
22.09.2009
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Foto Radoslav Bernat.

09.30 – 09.45 Zahájení konference 

Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu

Jan Heisler, předseda CNZ, o.s.

09.45 – 10.45 KeyNote

Představení projektu „Digital Continuity“ 
Jessie Owen, Národní archiv, Londýn UK
„Digital Continuity“ je projekt Národního archivu UK v Londýně, který jasně stanovuje pravidla a metody jak dlouhodobě ukládat elektronické dokumenty ve veřejné správě Velké Británie. Jedná se o jeden z prvních projektů v EU v této oblasti, který má být však uveden v život již v příštím roce. Na projektu se podílí spolu s Národním archivem i privátní subjekty.

11.00 – 12.20 Plenární část 

Obecné přednášky 

Elektronické dokumenty a eGovernment
Miroslav Širl, CNZ, o.s. 
Pohled CNZ na to jak koresponduje téma a jednotlivé přednášky této úzce zaměřené konference, jejímž předmětem je právě dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů, se současným překotným vývojem v oblasti eGovernmentu.
Michal Rada, Iniciativa informatiky pro občany
Poslední rok byl plodný na legislativu v oblasti elektronizace veřejné správy. Novela Správního řádu, novela daňových zákonů, Základní registry, Datové schránky, Autorizovaná konverze, nový Zákon o archivnictví, ale i třeba změna legislativy týkající se elektronických občanských průkazů. To vše se dotýká jak občana, tak podnikatele a asi nejvíce státu. Těmito zásadními změnami jsme vykročili určitým směrem. Kam nás tyto naše kroky povedou? Co můžeme očekávat v budoucnu? Co nová legislativa přinese v praxi? Tohle jsou otázky, na které můžeme společně hledat odpovědi.

Jak zvládnout ukládání elektronických dokumentů po 1.11.2009
Miroslav Kunt, Národní archiv
Nové zákony a navrhované úpravy existujících právních norem přinášejí nové povinnosti a nové možnosti při správě dokumentů. Stručný přehled práce s elektronickými dokumenty při naplnění nových legislativních podmínek (novela zákona 499/2004, příslušné prováděcí předpisy a vazba na zákon 300/2008 Sb.).

Problematika dlouhodobého ukládání elektronicky podepsaných dokumentů
Vladimír Střálka, ADOBE Systems s.r.o.
Problematika použití elektronického podpisu a standardních formátů PDF pro dlouhodobě platné a důvěryhodné elektronické dokumenty. Použití standardů PDF v rámci nově přijatých norem ( 300/2008Sb a novela 499/2004…)

13.20 – 14.50 Paralelní běh Bloku A a Bloku B 

Délka každé přednášky 20 min + 10 min na závěr bloku řízená diskuze
O řazení přednášek/ bloků rozhodují sami účastníci konference

Blok A 

Co to je datový trezor? Bezpečné uložení datových zpráv?
Petr Stiegler a Radek Smolík, Společná přednáška Česká pošta s.p. + Telefónica O2 Czech Republic a.s. 
Společná přednáška Česká pošta s.p. + Telefónica O2Czech Republic a.s.

Datový trezor – nový produkt v nabídce České pošty pro uživatele „datových schránek“. Rozšiřuje možnosti použití ISDS o bezpečné uložení datových zpráv. Popis funkčnosti a ukázka produktu Datový trezor.

Řešení Oracle pro dlouhodobé ukládání dokumentů 
Jiří Machotka, ORACLE Czech s.r.o.
Jak splnit požadavky vyplývající z novely zákona 499/2004? Životní cyklus dokumentu od tvorby či získání dokumentu (např. doručením z datové schránky), přes jeho „život“ v archívu, po podporu závěrečné fáze, tj. archivaci nebo smazání dokumentu. Pro demonstraci bude vše doplněno o ukázky z produktů Oracle.

Elektronizace procesů a konverze dokumentů se zachováním právních účinků
Pavel Nemrava, Software602, a.s.
Elektronizace procesů přináší dvě základní úlohy. Workflow, které lze s výhodou řešit postupně prostřednictvím jednoduchého formulářového řešení s návazností na stávající agendové informační systémy. V rámci elektronizace procesů je to i zajištění konverze listinných originálů se zachováním jejich právních účinků.

Blok B 

Zkušenosti s nasazováním modulů spisové služby ve velkých organizacích
Jan Janota, AutoCont CZ a.s.
Případová studie Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – zkušenosti při implementaci Spisové služby, zkušenosti s průběhem a napojením na klíčové business systémy. Součástí budou příklady jak z implementace centrálního tak decentralizovaného řešení.

Implementace elektronické důvěryhodné spisovny 
Pavel Pačes, ICZ a.s.
Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno přistupovat k uložení dokumentů ve spisovně, jako k dlouhodobému ukládání dat. Důležité vlastnosti důvěryhodné elektronické spisovny a podmínky implementace a provozu takového systému v organizacích.

Bezpečnost jako nedílný atribut kvalitního úložiště dat
Jan Bareš, CORPUS Solutions, a.s.
Dlouhodobé uložení má smysl jen tehdy, jestliže garantuje, že po letech vyzvednu přesně to, co jsem uložil. Problematika bezpečnosti elektronických dokumentů po celý jejich životní cyklus.

Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů a návaznost na ISDS
Jaroslav Lubas, aplis.cz, a.s. .
Případová studie – Úřad pro civilní letectví. Přínosy a výhody práce s elektronickými dokumenty a jejich vztah k informačnímu systému datových schránek (ISDS).

15.00– 16.10 Paralelní běh Bloku C a Bloku D

Délka každé přednášky 20 min + 10 min na závěr bloku řízená diskuze
O řazení přednášek/ bloků rozhodují sami účastníci konference

Blok C 

Využití produktů ADOBE pro konverzi a archivaci elektronických dokumentů 
Vladimírír Střálka, ADOBE Systems s.r.o.
Společnost Adobe představuje řešení, které umožní státním institucím, krajským úřadům, magistrátům, městským a obecním úřadům velmi rychle a efektivně nahradit papírové dokumenty jejich elektronickou formou.

Dokumentový audit principy, metody a jeho přínosy 
Petr Kořán
Cílem auditu je zmapování současného stavu dokumentově orientovaných procesů a jejich revize z pohledu využití nových možností právně platného používání elektronických dokumentů, navržení příslušných změn pro zajištění souladu s novou legislativou. Dále audit musí identifikovat dopady těchto změn na stávající systémy a eliminovat nebo alespoň snížit rizika vyplývající z nového systému práce s elektronickými dokumenty. Konkrétní zkušenosti a výsledky.

Používání elektronických dokumentů v podnikatelské praxi právní pohled, problémy
Martina Zímová, Soňa RAU
Aktuální problémy, s kterými se setkává podnikatelská praxe při vytváření, používání a archivaci elektronických dokumentů. Problematika komunikace elektronickými prostředky.

Blok D 

Elektronické spisovny a Národní standard pro systémy elektronické spisové služby 
Tomáš Dvořák, Archiv hlavního města Prahy
Obecné předpoklady pro vytváření elektronických spisoven s ohledem na novou legislativu účinnou od 1. 7. 2009. Zejména klíčové požadavky národního standardu, které předepisují metodické a technické náležitosti pro správu dokumentů u původců, a formáty pro uložení dokumentů a jejich metadat (informacích o informacích) v příslušných informačních systémech.

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (ERMS) z pohledu výrobců spisových služeb
Tomáš Lechner, CNZ, o.s.
Základní pohled na tuto novou normu očima dodavatelů spisových služeb. Komentáře společností zabývajících se výrobou a vývojem programů spisových služeb k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby (ERMS).

Technologické centrum kraje – Projekt kraje Vysočina 
Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
Zkušenosti Krajského úřadu Vysočina s realizací základního prostředí pro úlohy střednědobé a dlouhodobému elektronickému ukládání dat. Jde především o projektový záměr krajského elektronického archivu, regionální vysokorychlostní sítě ROWAnet, regionálních datových center a regionální Storage Area Network.

16:15 – 16:45 Plenární část + závěr konference

Shares