Přeskočit na obsah

Program

Shares
Konference CNZ 2014
[wpb_samepages]
 
07.10.2014
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

Jan-Bartosek (1)

místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Bartošek

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Foto Radoslav Bernat.

09.00 – 09.20 Zahájení konference

Jan HEISLER, předseda CNZ

—-

09.20 – 10.00 KeyNote

Přínosy Interoperability pro řešení ve veřejné správě Prezentace
Ioannis SAGIAS, European public Administrations (ISA)

Otevřená a flexibilní služba eGovernmentu je podmíněna výměnou důvěryhodných informací v elektronické formě. Avšak prostředí pro výměnu dat v členských zemích EU je dosud značně problematické – chybí metadata, codelisty, taxonomie a dohodnutých standardů je minimum…

Tyto překážky chce odstranit jedna ze stěžejních aktivit EU, Program ISA. Mezi cíle ISA patří:

 • interoperabilita, sdílení informací a zkušeností
 • vytváření synergie mezi institucemi
 • sdílení nejen dat, ale i služeb a řešení
 • optimalizace a zjednodušení napříč resorty/ministerstvy/členskými státy

—-

10.00 – 11.00 Plenární část I

Budování eGovernmentu na rozcestí Prezentace
Michal RADA, poradce předsedy vlády pro oblast ICT a eGOV

V minulosti bylo hodně úsilí i financí vloženo do vybudování datového fondu veřejné správy a do vybudování infrastruktury pro propojování informačních systémů veřejné správy. Následné období bude zaměřeno na intenzivní využití těchto komponent a na přípravu nových systémů a služeb s konkrétním využitím, jak pro klienty veřejné správy, tak i pro úředníky a stát samotný.
Osvětlení nových pojmů, s kterými pracuje koncepce eGovernmentu jako „čtyřvrstvá architektura“ nebo „úplné elektronické podání“.

—-

Budování eJustice na Slovensku Prezentace
Ĺubomíra VROBELOVÁ, Vedoucí služebního úřadu z Ministerstva spravedlnosti SR

Ministerstvo spravedlnosti SR v současnosti implementuje IT projekty ve třech klíčových oblastech své činnosti (tvorba legislativy, soudní agenda, probační a mediační agenda). Významným spojujícím aspektem projektů v uvedených oblastech je fakt, že základem je elektronizace a automatizace práce s dokumenty či soubory dat, včetně jejich následné správy a uložení. Mezi zásadní projekty, které Ministerstvo spravedlnosti v současnosti v této oblasti řeší, patří především:

 • elektronická sbírka zákonů
 • elektronický soudní spis
 • elektronický systém monitoringu osob

—-

Operační problémy české eJustice Prezentace
Radim POLČÁK, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Praktické problémy projevující se při každodenním používání justičních informačních systémů jsou často pouhými symptomy chorob, kterými česká eJustice trpí, především z důvodu absence základní (politické) koncepční úvahy. Jednou z vad v celkové koncepci rozvoje eJustice je neřešení centrality elektronického spisu. Nekoncepční nasazení ICT v různých částech soudních procesů, včetně absence koncepčního řešení dokumentačních standardů pro elektronický spis, může ve výsledku vést dokonce ke snížení efektivity justičního aparátu. Platí pak nepříjemná úměra ohledně toho, že čím více se v takové situaci do ICT bezkoncepčně investuje, tím je zpravidla výsledný efekt horší.

—-

11.00 – 11.15 Přestávka

—-

11.15 – 12.35 Plenární část II

Pohled CNZ na problematiku konference + úvod do panelu Prezentace
Miroslav ŠIRL, CNZ

Pohled CNZ na stav a zkušenosti v používání elektronických dokumentů. Jakou roli hrají elektronické dokumenty v elektronickém úřadování a v českém eGovernmentu. Trendy v používání elektronických dokumentů v EU. Zajímavosti a novinky v oblasti používání a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů.

—-

Panel na téma „Co říká veřejná správa a privátní sektor na rozmach elektronických dokumentů? Zkušenosti papír versus elektronické dokumenty.“


Účastníci panelu:
 • Vladimíra HLOUŠKOVÁ, ICT Unie
 • Vojtěch KMENT, nezávislý konzultant
 • Jana PATTYNOVÁ, právní expertka
 • Radim POLČÁK, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • Michal RADA, Poradce předsedy vlády pro oblast ICT a eGOV
 • Vít SUCHÁNEK, Český úřad zeměměřický a katastrální

—-

12.35 – 13.20 Polední přestávka

—-

13.20 – 15.25 Paralelní běh 2 bloků

5 přednášek v každém bloku (délka přednášky je 20 min. + 5 min. diskuze)
Řazení přednášek do bloků dle zvolených preferencí účastníků.

—-

A) ADUCID – nové nástroje pro autentizaci uživatelů a podepisování dokumentů Prezentace
Miroslav ŘIHÁK, ANECT a.s.

Rostoucí počet a důležitost elektronických dokumentů a multimediálních dat vyžadují stále robustnější řešení. Jejich důvěryhodnost zajišťují elektronický podpis, časová razítka a bezpečná úložiště. Zaručení bezpečného přístupu oprávněných osob a potřeba silné autentizace kontrastují s jednoduchostí použití, kterou očekávají uživatelé.Inovativní produkt ADUCID přináší uživatelům nečekaně jednoduché používání, vysokou míru zabezpečení a automatickou správu elektronických identit uživatelů v celém jejich životním cyklu. Navíc otevírá nové možnosti elektronického podepisování dokumentů včetně automatizace obstarávání elektronických certifikátů.

—-

B) Správa elektronických dokumentů v prostředí katastru nemovitostí Prezentace
Jan VALENTA, CCA Group a.s.,

Vít SUCHÁNEK, Český úřad zeměměřický a katastrální

Představení projektu jednotné správy elektronických dokumentů v resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí. Cílem jednoho z největších projektů v oblasti elektronických dokumentů je dlouhodobé bezpečné uložení digitálních dokumentů a současně jejich snadná dostupnost v prostředí resortu. Zkušenosti a poznatky z prvních fází implementace řešení.

—-
C) Národní digitální knihovna – seznámení s projektem Prezentace
Luděk RAŠEK, CGI IT Czech Republic, s.r.o.Představení projektu digitalizace knižních děl v Národní knihovně. V souvislosti s blížícím se zásadním milníkem má projekt Národní digitální knihovny k 31.12.2014 vykázat výsledky 2 let masové digitalizace. Představení cílů projektu, řešení digitalizace a dlouhodobé archivace dodané CGI a jeho zasazení do celkové koncepce digitálních knihoven v ČR. V závěru bude prezentován stav projektu a zejména zkušenosti získané s masovou digitalizací knižních děl.

—-
D) Role mobilních zařízení v procesu důvěryhodného ukládání Prezentace
Vítězslav KOŠINA, IBA CZ, s.r.o.
Využití mobilních zařízení v procesu důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů, především pak využití specifických metadat, které nabízí právě mobilní technologie. Součástí příspěvku bude i řešení bezpečného ukládání dokumentů v rámci mobilních zařízení a ochrana proti zneužití.
—-
E) ICZ DESA – dlouhodobé ukládání v praxi Prezentace

Luděk LOUDA, ICZ a.s.

Dlouhodobé ukládání v praxi – technologická centra krajů.

—-

F) Ukládání digitálních dokumentů – důvěra v praxi Prezentace
Miroslav ČEJKA, GORDIC spol. s r.o.

Důvěra je vždy založena na lehce zranitelném, těžce definovatelném a hlubokém vztahu několika subjektů. Těžce se získává a lehce se ztrácí. Na čem je založena důvěra v důvěryhodné úložiště digitálních dokumentů? Postačí jen splnění legislativních pravidel a standardů? Co se bude dít za 20 let, až budou pravidla zcela jistě jiná než dnes? Existují řešení, které lze i přesto označit jako důvěryhodné?

—-

G) Důvěryhodná archivace dokumentů Prezentace
Jan TEJCHMAN, SEFIRA spol. s r.o.

Řešení důvěryhodného elektronického archivu OBELISK Archive ve spojení s inteligentním hardwarovým úložištěm Hitachi Content Platform přináší ideální řešení potřeby a často i povinnosti na efektivní uchovávání elektronických dokumentů, včetně zajištění jejich právní validity.Kombinací výhod softwarové a hardwarové části řešení dochází právě k zajištění legislativní platnosti, důvěryhodnosti a bezpečnosti uložených dat a dokumentů, a to jak na logické, tak i na fyzické úrovni.

OBELISK Archive tak umožní společnostem řešit neustálý nárůst elektronických procesů a s tím spojený nárůst objemu digitálních dokumentů včetně zajištění jejich dlouhodobé právní validity.

—-
H) Budoucnost archivace dat s ohledem na využití úložišť pro střednědobou a krátkodobou archivaci Prezentace
Martin VONDROUŠ, Software602 a.s.

Při archivaci dokumentů čelí organizace veřejného i soukromého sektoru povinnosti vyhovět normám a legislativě, jež definuje požadavky nejen na samotná úložiště (která jsou již nyní ve větší či menší míře využívána řadou jiných aplikací), ale především na požadavky související s platností dokumentů v rámci celé IT infrastruktury. Pro zajištění archivní platnosti dokumentů bude lépe, spíše než investovat do speciálních dokumentových zařízení, učinit dokument nezávislým na konkrétním úložišti. Jedině tak bude možné snadno přizpůsobit novým normám krátkodobou a střednědobou archivaci elektronických dokumentů. Budoucnost archivace znamená nezávislost dokumentu na konkrétním úložišti a čitelnost i prokazatelnost autenticity dokumentu až do konce jeho životního cyklu.

—-

I) Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový? Prezentace
Jana PATTYNOVÁ, právní expertka
Elektronizace dokumentů je postupně probíhající a nevyhnutelný proces, který se promítá i do právních předpisů na evropské i národní úrovni. Všechny subjekty, ať už právnické či fyzické osoby, čelí skutečnosti, že značná část jejich dokumentace existuje právě jen v elektronické podobě. Musí se proto snažit zajistit, aby elektronické dokumenty zachovávaly v čase svoji důvěryhodnost a průkaznost. Jaké elektronické dokumenty jsou z pohledu současné legislativy „důvěryhodné“? A jaké elektronické dokumenty lze použít jako důkaz v soudních sporech či jiných řízeních?
—-
J) Porovnání dvou konceptů eGovernmentu Prezentace
Vojtěch KMENT, nezávislý experteGovernment je pojem, který chtěl navázat na úspěchy internetu a IT v privátní sféře a předpokládal použití obdobných řešení i pro veřejný sektor. Veřejné právo a správní procesy jsou ale odlišné a v souhrnu i rozsáhlejší a rozmanitější. Pro zajištění interoperability úřadů a snazšího užívání veřejné správy občany a podnikateli je nutné hledat společné znaky a stanovit architekturu eGovernmentu.
Za první v ČR nalezený a používaný koncept eGovernmentu lze považovat propojení jednotlivých informačních systémů (AISů) a předávání údajů. Dle populárního sloganu: „Ať obíhají data, ne občané.“ Novým pohledem na tuto problematiku je koncept eGovernmentu jako podpora typického způsobu jednání úředníků, tedy propojení spíše úředníků než AISů pomocí eSpisů a eDokumentů. Porovnání těchto konceptů z pohledu právního i technického.

—-

15.30– 16.50 Plenární část III

 

—-
Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby Prezentace
Jan FRK, Ministerstvo vnitra ČRPředstavení dlouho očekávaného metodického návodu pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců. Návod byl vydán Ministerstvem vnitra 18.7.2014. Vysvětlení jednotlivých požadavků a objasnění možností použití tohoto materiálu, jak pro kontrolní orgány, tak pro provozovatele systémů spisové služby.

—-
Pracovní skupina k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby Prezentace
Miroslav KUNT, CNZ
CNZ iniciovalo začátkem roku 2012 spolu s Ministerstvem vnitra a Národním archivem pracovní skupinu k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby. Následně bylo CNZ určeno jako organizátor zmíněné pracovní skupiny. Tato pracovní skupina je platformou pro setkávání zástupců dodavatelů elektronických systémů spisové služby, ministerstva vnitra a archivů za účelem návrhu úprav národního standardu, popř. k projednání dalších otázek souvisejících s elektronickou spisovou službou včetně agendových informačních systémů. Shrnutí práce skupiny a upozornění na některé problémy související se zmíněným národním standardem.

—-

Aktuální stav projektu Národní digitální archiv Prezentace
Jiří BERNAS, Národní archiv

Stručná informace o stavu projektu Národní digitální archiv doplněná ukázkou elektronického skartačního řízení.

—-

Představení vítězného projektu Cena CNZ 2013 Prezentace
Stručné představení oceněného projektu společnosti DB SCHENKER, realizovaného pod názvem „Digitalizace přijatých dokumentů od dodavatelů a jejich následné elektronické zpracování”.

—-

Vyhlášení nového ročníku soutěže IT Projekt roku a Cena CNZ
Cílem soutěže je každoroční ocenění nejlepších projektů vývoje a zavedení informačních technologií (IT Projekt roku) a projektů, které se zabývají inovacemi v oblasti digitální kontinuity (Cena CNZ).

—-

Slosování anketních lístků + závěr konference

Partneři konference CNZ 2014

5 (1) 7 CGI icz - kopie
image_preview IBA 4
ADUCID

Odborný partner konference CNZ 2014

7 (1)
Mediální partneři konference CNZ 2014
10 Obec-a-finance
9
Shares