Přeskočit na obsah

Program

Shares
Konference CNZ 2012
[wpb_samepages]
 
04.10.2012
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Foto Radoslav Bernat.
KeyNote
Nové aktivity v oblasti „Auditu a certifikace dlouhodobých úložišť“
David Giaretta, ředitel APA, Evropská platforma pro Audit a certifikaci digitálních úložišť
S nárůstem využívání elektronických dokumentů roste potřeba objektivního hodnocení dlouhodobých důvěryhodných úložišť. Na základě aktivit „Evropské platformy pro Audit a Certifikaci digitálních úložišť“ přicházejí do praxe dvě nové normy ISO 16363 a ISO 16919, které se vztahují k hodnocení kvality a spolehlivosti dlouhodobých a důvěryhodných úložišť elektronických dokumentů. Představeny budou obě normy, včetně způsobu jejich uvádění do praxe.Plenární část

Panel na téma „Kam jsme došli a jak dál v eGovernmentu“ Úvodní prezentace – Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí ČR
Další účastníci – Michal Ivantyšyn (Cesta eGovernmentu v Slovenskej republike), Úřad vlády SR, ITAPA
Petr Stiegler, Česká pošta s.p.
Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČRCo po nás v budoucnu zbude v oblasti eGovernmentu? V provozu jsou základní registry; je nová úprava spisové služby a elektronického podpisu; pokročili jsme v elektronizaci veřejných zakázek. Tohle vše jsou nejen pro veřejnou správu poměrně zásadní změny, na které jsme více či méně připraveni. Pojďme si současné úspěchy (a možná i neúspěchy) zasadit do dlouhodobějšího kontextu a pojďme si ukázat, co to ve velmi krátké budoucnosti může komu přinést. Nahlédněme i za roh, co nás v eGovernmentu, konkrétně v budoucnu, čeká. Jak to dělají na Slovensku? Na co se můžeme těšit? Jaké se připravují či realizují další projekty souhrnně označované jako eGovernment? A hlavně, nezapomínáme na „digitální kontinuitu“?

Problematika ukládání elektronických dokumentů – „stav unie“
Miroslav Širl, CNZ, o.s.
Pohled CNZ na současný stav používání a ukládání elektronických dokumentů. Máme jasná pravidla pro používání a dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů? Jak reagujeme na aktivity EU v této oblasti? Přinesl 1. červenec 2012 v oblasti dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů nějaké změny? Jakými tématy vás tato konference zaujme.
Digitální kontinuita eGovernmentu z pohledu České pošty
Petr Stiegler, Česká pošta, s.p.
Pohled České pošty na ukládání dat a elektronických dokumentů v rámci služeb eGovernmentu. Nabídka doplňkových služeb s ohledem na dlouhodobé důvěryhodné uložení elektronických dokumentů. Jak je chápána z pohledu České pošty certifikace dlouhodobých úložišť či použití časových razítek. Unikátní nabídka České pošty včetně cenové politiky.
Moderní nástroje na procesy řízení a kontroly výkonu spisové službyMária Mrížová, Ministerstvo vnitra SR
Informace o tom jak na Slovensku přistupují k hodnocení kvality informačních systémů na správu elektronických dokumentů, včetně způsobu jejich certifikace. Jak je realizována kontrola výkonu spisové služby u původců pomocí moderních IT nástrojů. Novinky ze slovenské legislativy v oblasti výkonů spisové služby zejména v oblasti správy elektronických dokumentů a elektronických spisů.Blok A

Realizace krajské digitální spisovny a krajského digitálního úložiště
Roman Kratochvíl, ICZ, a.s.
Krajské digitální spisovny a krajské digitální úložiště jsou budovány v rámci Technologických center kraje. Cílem těchto projektů je jednak vytvoření a údržba nástrojů na digitalizaci a dlouhodobé ukládání dat a dokumentů na území krajů a dále pak provozování a poskytování této služby v definovaném rozsahu krajského úřadu, organizacím kraje, městům a obcím a jejich organizacím jako veřejné informační služby. Pro kvalitní poskytování takových služeb je vedle vytvoření a následné údržby těchto systémů důležitá i metodika včetně návrhu všech souvisejících procesů.
Skartační řízení elektronických dokumentů
Jiří Bernas, Národní archiv ČR
Představení jednoho z vedlejších výstupů projektu NDA v oblasti standardizace v oblasti péče o digitální dokumenty. Předpokládaný postup skartačního a mimo skartačního řízení digitálních dokumentů, včetně prezentace webové aplikace pro jejich provádění.
Realizace Digitálního archivu – úskalí a výzvy
Miroslav Čejka, GORDIC s.r.o.
Nesnadný úkol propojení překotného IT světa s konzervativním světem archivů. Je neustále zoufale málo odborníků, kteří rozumí oběma světům a mohou vytvářet nezbytné mosty. Dodavatelé proto musí také převzít svůj díl zodpovědnosti a zaměřit se na stabilní a konzervativní základy svých řešení pro správu dokumentů. Při výběru řešení by přednost měla dostat referencemi dlouhodobě pověřená řešení před líbivými technologickými výstřelky. Realizace NDA musí být vzorovým příkladem dlouhodobého a stabilního řešení, které bude udávat tón pro „kulturu“ práce s dokumenty v České republice.Blok B

Aktivní digitální archiv
Rudolf Hruška, IBM Česká republika, spol. s r.o.
Nová generace inteligentních datových úložišť přináší hardwarovou infrastrukturu, která ukládá objekty, to znamená nejen vlastní soubory (data), ale i k nim příslušná metadata, jež popisují pravidla a politiky jak s daným souborem zacházet v čase.
Zároveň je možné do metadat vložit dodatečné uživatelské informace vztahující se k souboru, například popis. Archivní řešení IBM se vyznačuje úzkou integrací HW a SW a jako datová média používá nejen pevné disky, ale integruje i páskové technologie. Aplikační prostředí zajišťuje zároveň i funkcionalitu typu NENR (Non Erasable Non Rewritable).
To je speciální varianta archivu určená pro compliance – splnění zákonných a regulatorních předpisů na neměnnost a nesmazatelnost dat během retenční periody.
Zavedení DMS v resortu ČÚZK
Vít Suchánek, ČÚZK
ČÚZK v rámci Integrovaného operačního programu EU řeší projekt „Document Management Systém ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky“. Nosnými součástmi projektu je digitalizace jak příchozích, tak archivních dokumentů a implementace kompletního systému DMS. Cílem projektu DMS je zavedení jednotného systému při práci a archivaci digitálních dokumentů. DMS bude propojen s Informačním systémem katastru nemovitostí, pro který v budoucnosti umožní přechod na plně elektronický oběh dokumentů při řízeních katastru nemovitostí a přechod na vedení Sbírky listin katastru nemovitostí v digitální formě a její poskytování veřejnosti pomocí Dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí.
Efektivní správa a distribuce digitálních informací
Vladimír Střálka, ADOBE Systems s.r.o.
Digitální informace vznikají z mnoha zdrojů – elektronické dokumenty, vizualizovaná data, fotografie, videa a jiné digitální záznamy. Kromě rozvoje Webu rapidně rostou požadavky na distribuci takových digitálních záznamů mobilními kanály a na zařízení, jako jsou telefony a tablety. Je zde také nový fenomén sociálních sítí, IP televize a další. Jakou mají organizace možnost vypořádat se v takovém různorodém prostředí s distribucí uchovávaných digitálních záznamů těmito kanály, a přitom současně umožnit jejich interpretaci na různých zařízeních u uživatele? Adobe Web Experience management přináší odpověď a řešení.Blok C

Zásady dlouhodobé archivace elektronických originálů dokumentů
Pavel Nemrava, Software 602 a.s.
Má-li dokument zakládat dostatečnou právní jistotu, musí být schopen dlouhodobě udržet následující atributy: věrohodnost, integritu, čitelnost a nezávislost na úložišti. To umožňují formáty definované normami Evropského institutu pro standardizaci v telekomunikacích, zejména PAdES LTV a CAdES LTV, které jsou součástí novely zákona č. 499/2004 Sb. s účinností od 1. 7. 2012.
Ujasněme si základní pojmy při používání elektronických dokumentů!
Jiří Peterka, nezávislý publicista
Co je identifikace, autentizace, autorizace či validace? Proč jsme si zkomplikovali život rozlišováním mezi datovými zprávami a elektronickými dokumenty? Co zaručený elektronický podpis vůbec nezaručuje a kde všude nás tím zmátl? Proč u nás nepožadujeme důvěryhodné prostředky? Lze popřít uznávaný elektronický podpis? Co všechno je třeba udělat, abychom kompenzovali plynutí času a udrželi své dokumenty v použitelném a průkazném stavu?
Spisová služba není všelék
Vladimíra Hloušková, SEFIRA, spol. s r.o.
Většina organizací spoléhá na spisovou službu jako na komplexní nástroj řešící problematiku správy dokumentů. Tyto systémy však ani zdaleka nepokrývají celý životní cyklus dokumentů, uživatelské potřeby a legislativní požadavky spojené s jejich archivací. Z tohoto důvodu jsou v praktickém životě integrovány s dalšími nástroji, jako jsou ECM systémy a úložiště pro dlouhodobé ukládání.Blok D

Elektronický soudní spis a elektronický platební rozkaz – zkušenosti z pilotního projektu
Jan Valenta, CCA Group a.s.
Praktické otázky související s problematikou pilotního ověřování elektronického soudního spisu a agendy elektronického platebního rozkazu – přístupnost spisu pracovníkům soudů, problematika elektronických originálů, jejich zpracování a rozesílání, procesní zpracování a možnosti automatizace agendy, zkušenosti ze sjednocování procesů na jednotlivých soudech.
Přístup k realizaci eJustice na Slovensku
Marek Čanecký, Ministerstvo spravedlnost SR
Realizace eJustice patří k prioritám Slovenské vlády a má se stát nedílnou součástí eGovernmentu, který je realizován i za přispění operačních programů EU. Jako první stavební blok v rámci elektronických služeb eJustice bude na Slovensku realizována elektronická sbírka zákonů – eSbírka. Při realizaci eSbírky na Slovensku se počítá s využitím synergie s budováním eSbírky v ČR i využití dalších zkušeností z budování systému eJustice v EU.
Jak jsme pomohli zachovat kulturní dědictví v digitálním věku!
Vladimír Plšek, Microsoft s.r.o.
Implementace digitálních knihoven v Evropě a zkušenosti firmy Microsoft s dlouhodobým uchováváním informací, aneb aby po nás opravdu něco zbylo. Naše vize v této oblasti včetně představení funkčních a úspěšně implementovaných řešení.
1
adobe image_preview  4IBM   6 (1)
  icz - kopie   9 (1)  7  7 (1)
5 (1)
Shares