Přeskočit na obsah

Program

Shares
Konference CNZ 2013
[wpb_samepages]
 
01.10.2013
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Foto Radoslav Bernat.
Program konference CNZ 2013
09.00 – 09.30 Zahájení konference
Jan Heisler, předseda CNZ, o.s.
Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu
Ondřej Veselský, náměstek ministra MV ČR
09.30 – 10.10 KeyNote
Natalie Harrower, Digital Repository of Ireland
Digital Repositury of Ireland je důvěryhodné dlouhodobé úložiště pro celou Irskou republiku. Natalie
Harrower se zabývá popularizací služeb této instituce jak v Irsku, tak v rámci EU.
Co znamená důvěryhodnost dlouhodobých úložišť? Jedná se jen o procesy zahrnující audit, certifikaci,
bezpečnost, autentizační protokoly či spolehlivost hardwaru? Podle zkušeností irské instituce je řešení
těchto aspektů pro důvěryhodnost dlouhodobého úložiště sice nezbytné, ale neméně důležité
je i budování důvěryhodnosti instituce mezi uživateli. Natalie Harrower upozorňuje, že pro vytvoření
důvěryhodnosti instituce je nezbytným předpokladem rozvoj vztahů s uživateli/ původci a to
prostřednictvím školení, pilotních projektů apod. Důvěru takové instituce určitě zvýší také participace
instituce na tvorbě norem, standardů, interoperability a metodik pro uživatele/původce.
10.10 – 11.10 Plenární část I
Ondřej Felix, Hlavní architekt eGovernmentu
Úvodní slovo k nosnému tématu konference, kterým je vliv připravované evropské legislativy v oblasti
eGovernmentu, a to zejména nařízení EU o elektronické identitě a důvěryhodných službách, na naše
již provozované či připravované služby eGovernmentu.

Představení nového zákonu o eGovernmentu na Slovensku

Michal Ivantyšyn, ITAPA
Na Slovensku je k dispozici nový zákon, který stanovuje základy eGovernmentu: základní registry,
zrovnoprávnění používání papírových a elektronických dokumentů, elektronické doručování apod.
Porovnání řešení této problematiky v ČR a SR bude nepochybně zajímavé.
Miroslav Širl, CNZ, o.s.
Nově připravované nařízení se citelně dotkne právě oblasti správy elektronických dokumentů a jejich
dlouhodobého ukládání. Pohled CNZ na dopady jak připravovaného nařízení, tak i dalších aktivit EU
na řešení Digitální kontinuity v ČR. Jaká je reakce ČR z pohledu legislativy, dodavatelů či uživatelů?

 


11.10 – 11.20 Přestávka

11.20 – 13.00 Plenární část II
Panel na téma Potřebujeme „Důvěru“ v eGovernmentu? Účastníci panelu: Ondřej Felix, Hlavní architekt eGovernmentuMichal Ivantyšyn, ITAPARoman Kamaryt, ICT Unie
Vojtěch Kment, nezávislý konzultant
Radim Polčák, Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU
Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČR
Horkou novinkou letošního roku je připravované nařízení EU, ve zkratce označované jako
„Důvěryhodné služby – Trusted Services“. Do důvěryhodných služeb EU zařadila, vedle správy
elektronických podpisů, značek či časových razítek, také správu celého životního cyklu elektronických
dokumentů. Jakmile toto nařízení začne platit, výrazně ovlivní podmínky správy elektronických
dokumentů a to především v prostředí eGovernmentu, ale následně i v privátní sféře. Jaký názor na
potřebu důvěryhodných služeb mají účastníci panelu? Které služby v českém eGovermentu mají podle
nich patřit mezi důvěryhodné?

 


Identifikace a Autenticita je klíčovou otázkou důvěry a to nejen eGovernmentu

Miroslav Řihák, Libor Neumann, ANECT a.s.
Ve styku uživatele s institucí je zapotřebí obousměrné důvěry. To platí stejně v reálném i elektronickém
světě. Uživatel musí důvěřovat instituci a instituce zase uživateli. Jak to ale zařídit? Použití
elektronických podpisů na obou stranách přináší spíše další komplikace než fungující řešení, navíc
jejich zavádění není vždy, pro svoji komplikovanost, akceptováno uživateli. Představíme evropskou
iniciativu na vytvoření nového konceptu Elektronické Identity. Jednoduché, moderní řešení na této bázi
si budete moci sami vyzkoušet.

Další aspekt důvěryhodnosti v EU je ochrana osobních údajů

Karel Neuwirt, CQK Holding a.s.
V současné době se v orgánech EU připravuje nová právní úprava ochrany osobních údajů, která by
lépe chránila soukromí osob v digitálním světě. Záměrem připravovaného nařízení není pouze
nastavení nových pravidel ochrany osobních údajů, ale také změna postavení a kompetencí národních
dozorových orgánů. Co můžeme očekávat a nač by se naše instituce měly pomalu připravit, aby je
nové podmínky pro ochranu údajů nezaskočily? Jaké nové principy ochrany údajů jsou navrhovány?
Jaké budou sankce za porušení Nařízení?
13.00 – 13.45 Polední přestávka

13.45 – 16.10 Paralelní běh 2 bloků
5 přednášek v každém bloku (délka přednášky je 20 min. + 5 min. diskuze)
Řazení přednášek do bloků dle zvolených preferencí účastníků.

Datový trezor a řešení pro doručování digitálních dokumentů v listinné formě

Petr Stiegler, Česká pošta, s.p.
Česká pošta, jako provozovatel Informačního systému datových schránek, řeší otázku důvěryhodného
ukládání digitálních dokumentů již velmi dlouho. Nabízená služba „datový trezor“ může být jak inspirací,
tak i řešením pro ty, kteří si nechtějí s ukládáním datových zpráv dělat starosti. I v dnešním digitálním
světě se vyskytuje řada případů kdy je potřeba doručit digitální dokument adresátovi v listinné formě.
Pro řešení těchto potřeb nabízí Česká pošta zajímavou službu Hybridní pošty.

Důvěryhodné úložiště elektronických dokumentů v resortu ČÚZK

Adéla Kratochvílová, ČÚZK
Jiří Bříza, aplis.cz, a.s.
Současný stav zpracování digitálních originálů ČÚZK a právní základ pro zajištění jejich důvěryhodnosti.
Vývoj požadavků na implementaci bezpečného (důvěryhodného) úložiště ČÚZK. Začlenění bezpečného
úložiště do architektury systémů ČÚZK. Implementace bezpečného úložiště, stav a další rozvoj.

Důvěryhodné dlouhodobé ukládání a archivace elektronických dokumentů – Fujitsu SecDocs

Igor Čermák, Fujitsu Technology Solutions, s.r.o.
Představení řešení dodávané společností Fujitsu pro důvěryhodnou dlouhodobou a garantovanou
archivaci a ukládání elektronických dokumentů s názvem SecDocs. Efektivní řešení problému
dlouhodobého ukládání a archivace dokumentů v souladu s platnou českou i nejnovější evropskou
legislativou a s příslušnými mezinárodními standardy.
Miroslav Čejka, GORDIC s.r.o.
Co se skrývá pod pojmem Digitální důvěra z pohledu českého původce? Kvalitní produkt provozovaný
odborným personálem v jasně nastavených metodických a procesních mantinelech, podpořené atestací.
Příspěvek nabízí obecný pohled na uvedenou problematiku i příklady z praxe.

Důvěryhodný archiv

Václav Bahník, IBM Česká republika, spol. s r.o.
IBM představuje „Důvěryhodný archiv“ – řešení dlouhodobého důvěryhodného úložiště v rámci aktuální
české legislativy a standardů. Kromě popisu architektury řešení budou také prezentovány typické příklady
užití a funkcí, které musí Důvěryhodný archiv zajišťovat včetně úlohy časových razítek v průběhu
dlouhodobé důvěryhodné archivace dokumentů.


Digitální archiv? Papír se už pomalu, ale jistě rozpadá

Roman Kratochvíl, ICZ, a.s.
K čemu by dnes mohly být úřední, německým kurentem psané dokumenty z konce 19. století? A proč je
třeba je digitalizovat? Záznamy z minulého století jsou i dnes nezbytným podkladem při dědických
řízeních či restitucích, ale i pro udělování státních občanství. Digitalizace velikého množství sčítacích
archů, vytěžování dat z nich a dále jejich dlouhodobé důvěryhodné uložení a zpřístupnění v digitálním
archivu jsou součástí projektu Digitalizace archivu města Brna.
Marek Čanecký, Ministerstvo spravedlnosti SR
Představení nové koncepce eJustice na Slovensku, která patří k prioritám Slovenské vlády a má se stát
nedílnou součástí eGovernmentu. Tato koncepce má mimo jiné za cíl řešení důvěryhodnosti a
efektivnosti soudnictví. eJustice na Slovensku je řešena v rámci jednotlivých ucelených projektů, kde se
již nyní ukazuje, že pro řešení stávajících problémů s důvěryhodností a efektivností procesů soudnictví je
nezbytné vyřešit práci s elektronickými dokumenty a jejich zařazování do elektronických spisů.
Jiří Bernas, Národní archiv ČR
Část prezentace bude věnována seznámení s aktuálním stavem projektu „Národní digitální archiv“. Další
část pak bude věnována otázkám zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti digitálního archivu, včetně
otázek týkajících se certifikace digitálního archivu jako důvěryhodného úložiště.

 

Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu

Karel Koucký, Národní archiv ČR
Představení projektu, jenž se zabývá výzkumem potenciálu bezpečnostní digitalizace v rámci strategií
dlouhodobé ochrany archivních materiálů. Prostředkem pro naplnění tohoto konceptu je vytváření
tzv. bezpečnostních (zajišťovacích) kopií analogových archiválií v digitální podobě. Tyto kopie mají
v případě poškození, zničení nebo ztráty archiválie nahradit její originál.

Digitální důvěra elektronických dokumentů z pohledu Software602

Pavel Nemrava, Martin Vondrouš, Software 602 a.s.
Produkty a služby Software602® kompatibilní s nově připravovanou směrnicí o elektronické identifikaci
a důvěryhodných službách pro elektronické transakce.

 

16.10 – 16.30 Plenární část III

Závěr konference + vyhlášení soutěže IT Projekt roku a ceny CNZ

1 (2)2 (1)  1  4 (2)  4 
IBM icz - kopie  5 (1)9
107 (1)
Shares