Přeskočit na obsah

Prohlášení k současnému stavu řízení rozvoje eGovernmentu v ČR (denik.obce.cz str. 0 Veřejná správa online; 17.10.2014)

  • JF 
Shares
ICT Unie připravila dokument zabývající se aktuální problematikou rozvoje tuzemského eGovernmentu. Upozorňuje v něm na dlouhodobě nízkou úroveň řízení a koordinace elektronické veřejné správy v Česku. Nespokojuje se jen s kritikou, ale navrhuje zároveň řadu doporučení pro zlepšení současného stavu.
Mezi hlavními impulsy vzniku dokumentu jsou podle ICT Unie nesprávné tendence k oddělování problematiky veřejné správy od „elektronické veřejné správy“ (dále též „eVeřejná“ správa nebo eGovernment), probíhající politické diskuse o obsahu práce náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu i signály o změně koncepce rozvoje eGovernmentu směřující k „in-sourcingu“, v krajním případě až nákupu některých IT společností státem, o němž se v uplynulých měsících a týdnech spekulovalo.
Oddělení veřejné správy od „eVeřejné“ správy
Problematické je například rozdělení odpovědnosti v rámci ministerstva vnitra mezi dva náměstky či nahrazení více než rok nefunkční Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS) dvěma nově zřízenými orgány, a to Radou vlády pro veřejnou správu a Radou vlády pro informační společnost.
Jakákoli reforma veřejné správy se v současném světě rozhodně nemůže uskutečnit bez odpovídající podpory na straně ICT řešení, a proto je oddělení těchto dvou oblastí zásadní strategickou chybou. Poskytování veřejné služby má jednoznačnou vazbu na informační a komunikační technologie. Ty s ohledem na dynamiku vývoje již nehrají roli pouhého technického nástroje pro podporu stávajících postupů, ale umožňují nově definovat a řídit procesy (postupy), jejichž prostřednictvím je dosahováno hlavního cíle – tím je spokojený klient, tedy občan nebo firma. Sociální média, mobilní zařízení, dostupnost obsahu online, sdílení dat a aplikací, velká data či prostorové informace apod. představují cesty pro zvýšení výkonu moderní vlády, dosažení úspor a zlepšení vlastních výstupů ve vztahu k celé společnosti.
ICT Unie navrhuje:   Spojit na ministerstvu vnitra opět odpovědnost za veřejnou správu a eGovernment pod   kompetenci jednoho náměstka.  Soustředit problematiku navrhované Rady vlády pro veřejnou správu a Rady vlády pro   informační společnost do jednoho orgánu, který bude poradním orgánem jak pro   koncepci a strategii změn veřejné správy, tak pro způsob realizace této   koncepce a strategie prostřednictvím nástrojů eGovernmentu.  Ustavit orgán pro řízení rozvoje eGovernmentu v celé veřejné správě.
Z hlediska několikaletých zkušeností s RVKIS a zejména samotného principu rady vlády jako „poradního“, tedy nikoli „řídicího orgánu“, sloučení obou rad pouze vytvoří podmínky pro tvorbu strategie a koordinaci rozvoje eGovernmentu ve veřejné správě.
Řízení rozvoje eGovernmentu ve veřejné správě
ICT UNIE považuje z dlouhodobého hlediska za nezbytné ustavení exekutivního orgánu s odpovědností a pravomocemi ředitele eGovernmentu státu (veřejné správy) podobně, jako se k němu v poslední době přiklonily i některé další země. V řadě států je ředitel eGovernmentu (někde nazýván „CIO veřejné správy“) organizačně začleněn pod ministerstvo vnitra či financí nebo úřad vlády a všechny tyto formy se ukázaly jako funkční. Základní podmínkou jsou dostatečné řídící pravomoci takového úřadu.
V tomto směru tedy ICT UNIE navrhuje:   Zabezpečit institucionální stabilitu v oblasti řízení eGovernmentu ve   veřejné správě, zejména ustavit exekutivní orgán ředitele eGovernmentu a na   úrovni vlády (i v legislativě) jednoznačně stanovit kompetence a   odpovědnosti příslušných subjektů v rámci eGovernmentu ČR – např.   ministerstvo vnitra, ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu, útvar   hlavního architekta eGovernmentu, Správa základních registrů, Česká pošta,   odštěpný závod ICT služby, Státní tiskárna cenin atd.  Zajistit dlouhodobé financování ICT politiky státu, tj. vytvořit realistický   finanční model pro financování ICT na léta 2014–2020 (až 2023) zohledňující   evropské dotace, státní rozpočet, možné úvěrování a další finanční   nástroje.  Vytvořit standardy, pravidla a parametry výstavby, rozvoje a provozu eGovernmentu   v odpovědnosti ředitele eGovernmentu.  Začít budovat a prosazovat sdílené služby poskytované napříč resorty a   přistoupit k rušení územní působnosti v oblasti jednotlivých agend.
Vývoj interních IT útvarů na úřadech veřejné správy
Jako pozitivní tendenci uplynulých měsíců lze hodnotit posilování interních IT oddělení některých resortů, a to zejména v oblasti strategických plánů a přípravy jejich realizace. Nezbytným předpokladem úspěchu je úzká vazba na exekutivní orgán ředitele eGovernmentu.
Pro tuto oblast ICT Unie navrhuje:   Na straně veřejné správy musí být zaměstnáni zkušení odborníci   spolupracující mj. s profesními sdruženími (výměna best-practices). Tito   odborníci nesmějí být úředníky a musí být zaplacení jako odborníci, jinak   veřejnou správu brzy opustí.  Uvnitř jednotlivých resortů vybudovat/posílit tzv. strategické IT. Jde   o pracovníky schopné řídit IT daného resortu, vypracovávat zadání   (architekti), řídit zavádění změn (projektoví manažeři) a nakupovat IT   služby (provozní IT ředitelé). Resorty díky tomu mohou být rovnocennými partnery   dodavatelů.  Všude, kde to dává smysl, by ICT mělo být provozováno jako sdílená služba,   respektující národní standardy (parametry) provozování ICT řešení veřejnou   správou ČR, které je nezbytné vytvořit a prosadit.  V rámci celé veřejné správy i jednotlivých resortů dlouhodobě stavět   na vizi, že IT bude dodáváno formou služeb ve vrstvách na sebe navazujících. Ty   tvoří komunikační infrastruktura, IT služby datových center a aplikační IT   služby.
ICT Unie je připravena aktivně se podílet na realizaci jednotlivých doporučení svou odbornou kompetencí a zdroji. Uvedené návrhy již prezentovala zástupcům Ministerstva vnitra.
Shares