Přeskočit na obsah

ČSN ISO 14721 Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru – Otevřený archivační informační systém – Referenční model (csnormy.cz, 8/2014)

  • JF 
Shares
Tato mezinárodní norma stanovuje referenční model otevřeného archivačního informačního systému (open archival information system; OAIS). OAIS je archiv, který tvoří uskupení lidí a systémů, jež přijalo odpovědnost za uchovávání informací a jejich zpřístupňování určené skupině, přičemž toto uskupení může být součástí většího celku. Plní povinnosti stanovené touto mezinárodní normou, což umožňuje archiv OAIS odlišit od jiných archivů. Termín “otevřený” v případě archivu OAIS vyjadřuje skutečnost, že tato mezinárodní norma a budoucí související mezinárodní normy vznikají ve veřejných diskuzích, a neznamená, že přístup k archivu je neomezený.
Tato mezinárodní norma stanovuje, jak rozumět archivním pojmům potřebným pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování digitálních informací a pro zvýšení informovanosti v této oblasti, poskytuje základ, který organizace nearchivního typu potřebují k tomu, aby mohly patřičně uchovávat informace, stanovuje zásady – včetně terminologie a pojmů – pro popis a porovnávání podoby a provozu stávajících a budoucích archivů a pro popis a porovnávání různých strategií a postupů pro dlouhodobé uchovávání, poskytuje základnu pro porovnávání datových modelů digitálních informací uchovávaných v archivech a pro diskusi o tom, k jakým změnám datových modelů a souvisejících informací může v průběhu času docházet, stanovuje zásady, které mohou být dále rozšířeny tak, aby pokrývaly oblast dlouhodobého uchovávání informací, jež se nevyskytují v digitální podobě (např. fyzických nosičů nebo fyzických vzorků), rozšiřuje dohodu o prvcích a procesech pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování digitálních informací, a propaguje rozšíření trhu, který může být podporován dodavateli a poskytuje návod pro vyhledání a tvorbu norem souvisejících s referenčním modelem OAIS.
Shares