Shromáždění členů

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem, který je tvořen všemi členy Sdružení. Svolává se nejméně jednou v každém kalendářním roce. Do působnosti Shromáždění členů patří:

 • schvalovat změny Stanov,
 • schvalovat otázky zásadního významu předložené Radou,
 • schvalovat výši ročních členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti,
 • rozhodovat o vyloučení členů dle čl. 4., odst. 4, písm. c) Stanov,
 • jmenovat a odvolávat členy Rady,
 • jmenovat a odvolávat Revizora,
 • rozhodovat o zrušení Sdružení,
 • rozhodovat v dalších případech uvedených ve Stanovách.

Rozhodnutí Shromáždění členů je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina jednání se účastnících členů.

Rada

Rada je výkonný orgán Sdružení, který řídí činnost Sdružení. Při výkonu své činnosti postupuje v souladu s cíli stanovenými Stanovami a rozhodnutím Shromáždění členů.

Rada je jmenována na funkční období 2 roků, má nejméně 3 členy, kteří mohou být odvoláváni Shromážděním členů. Členem Rady může být jen člen Sdružení. Radě přísluší:

 • schvalovat rozpočet Sdružení,
 • projednávat a schvalovat závěrečnou zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky,
 • schvalovat zprávy o činnosti Sdružení,
 • vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů a rozhodnutí přijatých Shromážděním členů,
 • rozhodovat o přijetí za člena (čl. 4 odst. 2),
 • zajišťovat materiální, finanční a personální zdroje pro činnost Sdružení a dosahování jejích cílů,
 • zajišťovat hospodaření Sdružení dle přijatého rozpočtu,
 • ze svého středu volit a odvolávat Předsedu (čl. 9 odst. 4),
 • rozhodovat v ostatních věcech uvedených ve Stanovách,
 • rozhodovat o podobě organizační struktury Sdružení,
 • rozhodovat v ostatních věcech k zajištění plnění cílů Sdružení, pokud rozhodování o nich nepřísluší jinému orgánu Sdružení,
 • spolupracovat s Revizorem při plnění jeho povinností, je-li o to požádána,
 • jmenovat a odvolávat tajemníka sdružení, který pomáhá při zajišťování organizačních úkolů.

Rada je statutárním orgánem Sdružení, za kterou jedná a podepisuje Předseda. K uzavření právního úkonu je třeba souhlasu většiny členů Rady.

Jan_Heisler_100 (1) Miroslav_Kunt_100
Ing. Jan Heisler Ing. Miroslav Kunt Ing. Martina Křešťáková Miroslav Černý RNDr. Karel Vosátka CSc.

Předseda

Jan_Heisler_100 (1)
Ing. Jan Heisler
Předseda je volen Radou z členů Rady.
Při výkonu svých činností je Předseda povinen řídit se pokyny a závěry přijatými Radou. V době výkonu funkce předsedy zůstává Předseda řádným členem Rady.

Revizor

Lechner_Tomas_100
Mgr. Tomáš Lechner Ph.D.
 Revizor je oprávněn:

 • provádět kontroly plnění závěrů Rady a Shromáždění členů,
 • provádět kontrolu účetnictví a hospodářské činnosti sdružení,
 • provádět kontrolu smluv a smluvních vztahů sdružení,
 • provádět kontrolu výběru a placení členských příspěvků.

Revizor je volen Shromážděním členů na volební období dvou let.
Revizor má právo účastnit se schůzí Rady, na kterých má hlas poradní.